092.403.8345

DERMAL FILLER

Non-surgical and natural solution
for volume and anti-aging
วิธีที่ไม่ต้องผ้าตัดและปลอดภัยเพื่อช่วยชะลอวัย
*Safely performed by certified and experienced
dermatology specialists at Renewme Skin Clinic
*แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลากหลายปี
จาก RENEWME SKIN CLINIC
Filler 1cc     25,000 Baht  19,000 Baht
- DISCLAIMER -

Before and after photo(s)on the website represent outcomes of individual patients.
As each patient is different, the results may vary by individual.
Content is for informational purposes only and is not to be considered medical advice.

ก่อนและหลังภาพถ่ายของเว็บไซต์ ได้แสดงผลลัพธ์ของผู้ป่วยแต่ละคน ผู้ป่วยแต่ละราย ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
เนื้อหาเป็นวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้พิจารณาว่าเป็นคําแนะนําทางการแพทย์
Before & After
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER

debunking myths about dermal fillers ความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับฟิลเลอร์

Myth 1.
ความเชื่อ

Fillers can move and migrate to other places under the skin.
ฟิลเลอร์จะเคลื่อนไปยังบริเวณอื่นๆ ของร่างกายได้ไหม

NO!
ไม!
When first injected, the filler is a gel-type that can be changed. However,
once the filler settles down, it will not flow or move underneath the skin
and make other areas lumpy or distorted.

ถ้าฉีดฟิลเลอร์เป็นครั้งแรก ฟิลเลอร์เป็นแบบเจลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ฟิลเลอร์ที่
ฉีดไปไม่ไ หลไปยังบริเวณอื่น
Myth 2.
ความเชื่อ

Once a filler is injected, it will stay in your body forever.
ฉีดฟิลเลอร์แล้ว ฟิลเลอร์จะอยู่ในร่างกายตลอดไปไหม

NO!
ไม!
After a certain period of time, fillers will naturally dissolve back into the body
and return your skin to its normal state. For hyaluronic acid fillers, injections
to dissolve the filler are available, so if you are not happy with the results,
it can be easily fixed or removed.

ฟิลเลอร์จะละลายเข้าไปในร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติและผิวกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
หลังจากผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ถ้าไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ สามารถกำจัดฟิลเลอฮ
ายารูโรนิกได้
Myth 3.
ความเชื่อ

Fillers are bad for your skin.
ฟิลเลอร์ไม่ดีต่อผิวหน้าไหม

NO!
ไม!
The most common type of filler is made of hyaluronic acid, which is a
substance that already exists in our bodies and helps us maintain
youthful, moisturized, and healthy skin.

ประเภททั่วไปของฟิลเลอร์คือสารฮายารูโรนิก แอซิต ที่อยู่ในร่างกายของเราแล้ว
และช่วยให้คนเราลดริ้วรอยบนใบหน้า มีความยืดหยุ่น และผิวที่มีสุขภาพ

WHY RENEWME SKIN CLINIC

 • BOARD CERTIFIED DERMATOLOGISTS
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วนผิงหนัง


  …who know best about your skin structure and the
  best techniques for injecting filler safely.

  ผู้ที่รู้จ้กดีเกี่ยวกับโครงสร้างผิวหนังของคุณและ
  เทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับการฉีดฟิลเลอร์ที่ปลอดภัย
 • YEARS OF CLINIC EXPERIENCE
  มีประสบการ์หลากหลายปี


  Our doctors have plenty of know-how
  for achieving natural results.

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคลินิกเรามีประสบการณ์หลากหลายปี
  เพื่อจะสำเร็จผลทำให้ดูเป็นธรรมชาติ
 • SAFE AND CERTIFIED FILLER PRODUCTS
  ผลิตภัณฑฟิลเลอร์ที่ปลอดภัย


  All products are approved by the FDA, KFDA, or CE to
  ensuresafety and minimize potential complications.

  ทั้งผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ได้รับการรับรองจาก FDA, KFDA หรือ CE
  เพื่อความปลอดภัยและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • REGULAR MEDICAL SEMINARS
  งานสัมมนา์ประจำปี


  To maintain top quality in all seven branches, our doctors
  host seminars every year to share their knowledge and
  skills to improve and develop technique.

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคลินิกเรากำลังจัดงานสัมมนาประจำป
  ีเพื่อรักษาคุณภาพสูงสุดของทั้ง 7 สาขา
  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ช่วยให้เทคนิคพัฒนามากยิ่งขึ้น

What is Dermal Filler?
Dermal Fillers คืออะไร?

Fillers are injections of hyaluronic acid, a substance
that naturally exists in our bodies. Fillers are used
for a wide variety of purposes, including wrinkle
removal, heightening the nose bridge,
adding volume to the lips/face, filling in dents,
and regenerating skin cells to restore youth.

ฟิลเลอร์ (Filler) คือ เทคนิคการฉีดเติมเต็มผิวด้วยสารฮายา
รูโรนิก แอซิต ส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะใช้ฟิลเลอร์เพื่อแก้ไข
ปัญหา ริ้วรอยร่องลึกและเสริมบริเวณต่างๆ ของใบหน้า ไม่ว่
าจะเป็น จมูก ริมฝีปากหรือริ้วรอยร่องลึกและยังสามารถนำม
าช่วยในการฟื้นฟูสภาพผิวหน้า

Features / จุดเด่น
- Patients can immediately return to their daily routine / คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
- Procedure time of approximately 10 minutes / ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
- No swelling/bruising / ไม่มีอาการบวมหรือแดง
- Affordable procedure fees / ราคาไม่แพง
- Effects last for up to 24 months / สามารถอยู่ได้นานประมาณ 2 ปี

The Advantages of Filler
ข้อดีของฟิลเลอร์

 • Skin
  regeneration
  ช่วยฟื้นฟูผิว
 • Tightening
  improvement
  ช่วยให้ผิวกระชับ
 • Skin moisturizing
  ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว
 • Longer lasting
  คงสภาพผิวได้นานขึ้น
 • collagen formation
  ช่วยสร้างคอลลาเจน
 • Wrinkle
  improvement
  ชะลอการเกิดริ้วรอย
 • Natural volume
  สวยแบบธรรมชาติ
 • Immediate effects
  ให้ผลทันที
On-line Consult

If you apply it,
We will consult via messenger or Email

Loading...